F U J I   N E O P A N   1 6 0 0

-   p r e s e t  -

F U J I   N E O P A N   1 6 0 0

j e s t   t o   p r e s e t   i n s p i r o w a n y   k l i s z ą   F u j i   N e o p a n   1 6 0 0

j e s t   r o z j a ś n i o n y   w   c i e n i a c h   b y   z a c h o w a ć   ł a g o d n i e j s z e   p r z e j ś c i a   t o n a l n e   

p o d s t a w o w e   s u w a c z k i   u ż y w a n e   d o   k o n t r o l o w a n i a   t o :

 

s h a d o w s ,   b l a c k s ,   c l a r i t y ,   e x p o s u r e   i   h i g h l i g h t s   

 UWAGA Preset stworzony do użytku tylko pod najnowszą wersją Lightroom Classic w subskrypcji miesięcznej Adobe.

  

w s z y s t k i e   z d j ę c i a   e d y t o w a n e   b y ł y   p r z e z   k l i k n i ę c i e   p r e s e t u   i   u s t a w i e n i e   e k s p o z y c j i

b e z   ż a d n y c h   i n n y c h   d o d a t k o w y c h   z m i a n

n i ż e j   z n a j d z i e c i e   p r z y k ł a d y   z d j ę ć   p r z e d   i   p o   e d y c j i

1/12

1/18

F U J I   N E O P A N   1 6 0 0

-   a b y   p o b r a ć   p r e s e t   k l i k n i j   w   n a p i s   p o w y ż e j  -

1/12

1/8

F U J I   N E O P A N   1 6 0 0

-   a b y   p o b r a ć   p r e s e t   k l i k n i j   w   n a p i s   p o w y ż e j  -

BIAŁY KADR

Świdnica - Poland - Worldwide
Weddings

FOLLOW

  • Biały YouTube Ikona
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle

CONTACT

bialykadr@gmail.com
+48 609-127-399