T H E   D A R K   M O O D

-   p r e s e t  -

D A R K   M O O D

 

j e s t   t o   k l i m a t y c z n y   p r e s e t   i n s p i r o w a n y   n a t u r ą   i   f i l m e m ,   l u b i   c i e m n i e j s z ą   t o n a c j ę  

z d j ę ć ,   j e s t   c i e p ł y   w   c i e n i a c h   i   d e l i k a t n i e   w p a d a   w   z i e l e ń   w   ś w i a t ł a c h .   

J e g o   s t o n o w a n a   i   g ł ę b o k a   k o l o r y s t y k a   t w o r z y   l e k k o   m r o c z n y    k l i m a t.   

S p r a w d z i   s i ę   w   p l e n e r z e   j a k   i   w   p o m i e s z c z e n i a c h   z a c h o w u j ą c   k o l o r y s t y k ę   o t o c z e n i a . 

w s z y s t k i e   z d j ę c i a   e d y t o w a n e   b y ł y   p r z e z   k l i k n i ę c i e   p r e s e t u   i   u s t a w i e n i e   e k s p o z y c j i

b e z   ż a d n y c h   i n n y c h   d o d a t k o w y c h   z m i a n

UWAGA Preset stworzony do użytku tylko pod najnowszą wersją Lightroom Classic w subskrypcji miesięcznej Adobe.

n i ż e j   z n a j d z i e c i e   p r z y k ł a d y   z d j ę ć   p r z e d   i   p o   e d y c j i

1/10

1/8

T H E   D A R K   M O O D

-   a b y   z a k u p i ć   p r e s e t   k l i k n i j   w   n a p i s   p o w y ż e j  -

1/8

1/8

T H E   D A R K   M O O D

-   a b y   z a k u p i ć   p r e s e t   k l i k n i j   w   n a p i s   p o w y ż e j  -

n i ż e j   z n a j d u j ą   s i ę   d w i e   h i s t o r i e   w   p e ł n i   o b r o b i o n e   z a   p o m o c ą   p r e s e t u   D A R K   M O O D

0016.jpg
019.jpg

R U M U N I A

T E N E R Y F A